CONSUM ENERGÈTIC SOSTENIBLE

BIOMASSA

L'energia de

la natura

La biomassa utilitza com a font d'energia matèria orgànica d'origen vegetal.

 

És l'energia de la natura.

 

Els residus forestals, restes de poda, restes de cultius agrícoles entre d'altres són transformats en energia capaç d'escalfar la caldera a més de 100ºC per a elaborar els iogurts i les postres  de La Torre.

 

Aquesta bioenergia és una de les energies renovables que aposten per l'oportunitat de treballar mitjançant un model d'economia circular.

REDUÏM EL RISC

D'INCENDIS

La biomassa és molt més que l'ús d'energia renovable:

 

- Dinamitzem la gestió forestal

- Treballem per la prevenció d'incendis dels nostres boscos

- Minimitzem l'ús de combustibles fòssils

- Conservem la biodiversitat

- Reduïm de manera significativa les emissions de CO2

BIOMASSA

PROCEDENT

D'ÀREES

DE GESTIÓ

PRIORITÀRIA

L’any 2011 es va instal·lar a la granja la caldera de biomassa Herz per a ús tèrmic industrial, amb una potència de 350 kW, 10.000 litres d’inèrcia i amb una sitja muntada sobre bancada, en format contenidor.

 

Amb la compra de biomassa procedent de les Àrees de Gestió Prioritària per a la prevenció d’incendis, s’ha fet un pas més per refermar aquest compromís amb el medi ambient, la sostenibilitat i el planeta perquè, a banda d’utilitzar un combustible renovable com  és la biomassa, també s’està contribuint a la prevenció d’incendis dels boscos de la demarcació de Barcelona, on està ubicada l’empresa, contribuint també a la conservació dels boscos i de la biodiversitat del territori.

Amb la caldera de biomassa, La Torre és capaç de produir energia a més de 100ºC, i això permet fer diferents processos de producció, com la pasteurització de la llet o el procés de maduració dels iogurts i quefirs a les càmeres, però també dona energia per abastir tot el circuit calorífic (aigua sanitària, calefacció de l’habitatge, etc.)

 

COL·LABOREM AMB COMPROMÍS

SOCIAL EMPRESARIAL

L'any 2021 hem col·laborat amb el Clúster de la Bioenergia de Catalunya en l'elaboració d'una guia que ha de servir perquè les empreses puguin utilitzar la biomassa procedent de les Àrees de Gestió Prioritàries (AGP) per a la prevenció d'incendis com a font d’energia per a ús tèrmic industrial en els seus processos productius i alhora puguin integrar aquesta bona pràctica dins la responsabilitat social de l'empresa. La Granja Torre d'en Roca ha adquirit aquest compromís i vol ajudar a fomentar l'ús d'aquest tipus de biomassa pel doble valor que afegeix als nostres productes: el compromís amb l'ús d'una energia renovable i neta (emissions 0) i la prevenció dels incendis dels nostres boscos. La guia, editada pel Clúster de la Bioenergia de Catalunya, ha estat elaborada per la consultora Vector5 I excel·lència i sostenibilitat, SCCL i l'empresa proveïdora de biomassa Boscat, SL, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Des d'aquí encoratgem a les empreses catalanes a fer ús d'aquest tipus de biomassa per als  seus processos productius en la generació d'energia tèrmica industrial i a contribuir en el desenvolupament sostenible del nostre territori, fomentant l’ús d’energies netes i renovables i vetllant per la protecció dels nostres boscos.

Podeu descarregar la guia en aquest enllaç: www.clusterbioenergia.cat/ca/documentacio/

 

PRINCIPALS INDICADORS

Els indicadors que es detallen a continuació han estat elaborats amb dades de consums de l'any 2020 per a la Guia pràctica per a incorporar criteris de responsabilitat social i ambiental en l'ús de biomassa per a la prevenció d'incendis forestals del Clúster Bioenergia de Catalunya.

Indicador 1: Tones anuals de biomassa extretes de les AGP

L’any 2020 Granja Torre d’en Roca, amb el consum de 64 tones de biomassa no industrial, ha contribuït a l’extracció de 85,55 tones de fusta fresca susceptibles de cremar en un incendi.

A les tones consumides de biomassa no industrial se li aplica el multiplicador 1/0,95 per conèixer el total de tones de biomassa extreta.

 

Biomassa no industrial: 1/0,95 * 64 tones consumides = 67,37 tones de biomassa extreta de les AGP.

 

Si reconvertim aquestes tones de biomassa extreta a fusta fresca acabada de tallar, en el cas de biomassa no industrial multipliquem les tones resultants pel factor de conversió 1,27 i això fa que 67,36 tones de biomassa extreta de les AGP * 1,27 = 85,55 tones de fusta fresca extreta de les AGP.

 

Indicador 4: emissions de CO2 estalviades en incendi evitat

L’any 2020 Granja Torre d’en Roca, amb el consum de 64 tones de biomassa no industrial, ha contribuït a un estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 160.132,48 kg si s’hagués produït un incendi.

64 t30 2.502,07 kg CO2/t30 = 160.132,48 kilograms de CO2 d’estalvi

Indicador 2: Extensió en hectàrees d’AGP per tona consumida.

L’any 2020 Granja Torre d’en Roca, amb el consum de 64 tones de biomassa no industrial, ha contribuït a la gestió per la prevenció d’incendis de 3,66 hectàrees d’Àrees de Gestió Prioritària (AGP).

Biomassa no industrial: 0,0572ha/t30 * 64 tones consumides = 3,66 hectàrees d’AGP

Indicador 3: Contribució a la reducció d’incendis

L’any 2020 Granja Torre d’en Roca, amb el consum de 64 tones de biomassa no industrial, ha contribuït a la reducció d’incendis en 77.557,99 kg de combustible i s’han extret 195.918,08 kWh d’energia d’un possible incendi.

Indicador 3.a) Contribució a la reducció d’incendis en energia (kWh/t)

 

kWh utilitzats: incidència sobre l’energia disponible en peu per a un incendi forestal (energia disponible abans vs. després)

 

64 tones * 3.061,22 kWh= 195.918,08 kWh (combustible que traiem del bosc i que pot causar incendis)

 

Indicador 3.b) Contribució a la reducció d’incendis en massa (kg o tones)

 

Kilograms de biomassa fàcilment combustible en un incendi extrets amb el subministrament de biomassa.

 

64 t30 * 1.211,84 kg/t30 = 77.557,99 kg

 

Indicador 5: estalvi d'emissions de CO2 per consum versus combustible fòssil (gasoil C)

L’estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera que hi ha hagut a la Granja Torre d’En Roca durant l’any 2020 ha estat de 58.752 kg de CO2 pel fet d’haver utilitzat biomassa enlloc de gasoil. A la taula podem veure emissions de CO2 de biomassa per cada t30 i les emissions equivalents del gasoil, del gas natural, del gas liquat del petroli (GLP) i del carbó, respecte a la biomassa.

Consum energètic segons procedència

Hem calculat el consum energètic total segons la font de procedència, per veure com està distribuïda la procedència de l’energia.

Per poder fer aquest càlcul s’ha partit dels següents factors de conversió:

EL 30% DE L'ENERGIA

PROVÉ DE BIOMASSA

Amb aquests factors de conversió podem calcular el poder calorífic en unitats de kWh de les 64 tones de biomassa que ha consumit la Torre durant l’any 2020, així com els 17.872 litres de gasoil i els 325.999 kWh d'electricitat.

La Torre forma part del grup AGROFRESC